1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kaleido Skin en een cliënt waarop Kaleido Skin deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan: de partij waarmee Kaleido Skin een overeenkomst aangaat, dan wel de partij waaraan KaleidoSkin een aanbieding doet.

2. Verplichtingen Kaleido Skin

a) Kaleido Skin zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b) De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. Verplichtingen Cliënt

De cliënt dient Kaleido Skin te informeren over alles wat redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten.

4. Annulering

a) De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de afspraak aan Kaleido Skin melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Kaleido Skin gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door te berekenen.

b) Het annuleren of verzetten van een afspraak kan alleen telefonisch of per e-mail. Het annuleren of verzetten van een afspraak via Whatsapp of SMS wordt niet geldig verklaard.

c) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt is Kaleido Skin gerechtigd de verloren tijd te korten op de behandeling en het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

d) Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, is Kaleido Skin gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy

a) Kaleido Skin zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij Kaleido Skin ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is. Kaleido Skin zal informatie verkregen van de cliënt als voor geen ander doeleinde dan de werkzaamheden gebruiken.

b) De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste van Kaleido Skin bij de behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

c) Kaleido Skin neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op in een klantenbestand.

d) Kaleido Skin behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


6. Betaling

a) Kaleido Skin vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website www.kaleidoskin.nl en heeft deze zichtbaar in de salon gemaakt.

b) De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

c) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

d) De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pintransactie te voldoen.

e) Bij uitzondering kan er een factuur worden meegegeven, dit ter beoordeling van Kaleido Skin. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

f) Bij een reeks behandelingen (kuur) zal de cliënt het gehele afgesproken bedrag vóór aanvang van de behandelingen voldoen.


7. Aansprakelijkheid

a) Kaleido Skin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie verkregen over lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en /of vrijetijdsbesteding van de cliënt.

b) Schoonheidssalon Kaleido Skin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt, meegebracht naar de salon.


8. Klachten

a) Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking gemeld worden aan Kaleido Skin.

b) Kaleido Skin zal binnen 5 werkdagen op de klacht reageren.


9. Beschadiging en/of diefstal

a) Kaleido Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

b) Kaleido Skin meldt diefstal altijd bij de politie.